reklama cpm

wtorek, 15 maja 2012

Pozew o alimenty - wzór

Trudno jest napisać prawidłowy wniosek o alimenty i właśnie dlatego postanowiłam umieścić tutaj najnowszy wzór wniosku o alimenty.

Pozew o alimenty - wzór 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Miejscowość i data)
Sąd Rejonowy  w . . . . . . . . . .  (siedziba sądu)
Wydział Rodzinny i Nieletnich 


Powód: . . . . . . . . .  (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
reprezentowany przez matkę/ojca:  . . . . . . . . . . . . . . .  (Imię, nazwisko oraz dokładny adres)
Pozwany:  . . . . . . . . . . . . . (Imię, nazwisko raz dokładny adres)
Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) wnoszę o:
  1.  Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (Imię, nazwisko pozwanego) kwoty w wysokości . . . . . .  (wysokość kwoty) zł miesięcznie, płatnych w terminie do  . . . . . .  (określenie do którego dnia miesiąca świadczenie ma być płatne) dnia każdego miesiąca do rąk matki/ojca (Imię, nazwisko matki/ojca) jako przedstawiciela ustawowego powoda; 
  2.  Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę; 
  3.  Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  4.  Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.


Uzasadnienie (przykładowe)
Strony są małżeństwem od . . . . . . . . . . .  (data ślubu).
Dowód: odpis skróconego aktu małżeństwa.
Z tego związku narodziło się . . . . . . . . . . . .  (liczba dzieci) dzieci,
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia.

Pozwany nie łoży na utrzymanie dzieci, mimo że posiada na to środki finansowe. Zatrudniony jest jako . . . . . . .  w . . . . . . . . . . . . .. Dzieci obecnie są w wieku . . . . . . . . . . .  i obliczone przez powódkę połowa kwoty niezbędna dla ich utrzymania wynosi . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. Odpisy skrócone aktu/ów urodzenia,
3. Kserokopia opłat czynszowych,
4. Zaświadczenie o zarobkach powódki.

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ilu jest uczestników postępowania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz