reklama cpm

środa, 11 kwietnia 2012

Odwołanie od odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W swoim poprzednim poście umieściłam pismo, w którym odmówiono mi przyznania alimentów, gdyż mój dochód na osobę przekroczył 725 zł. Pomijając fakt, iż za taką kwotę na osobę w Warszawie jest ciężko przeżyć, to bulwersujące jest to, w jaki sposób są obliczane te dochody. Jeżeli macie choć trochę podobną sytuację do mojej, to umieszczam odwołanie, które napisał mi zaprzyjaźniony prawnik. Jest to gotowe pismo, które złożyłam do samorządowego kolegium odwoławczego. Mam nadzieję, że pomogę choć trochę w tak trudnej sprawie, która na początku może się wydać sytuacją bez wyjścia.

Warszawa, dnia  15 listopada 2011 r. 
                  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Warszawie
ul. Kielecka 44
02-530 Warszawa

za pośrednictwem

Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Odwołująca się:   
Monika █████████
ul. █████████
04-044 WarszawaODOWOŁANIE       


Niniejszym zaskarżam w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2011 r. nr ŚR 00███/FA/10/2011 odmawiającą przyznania mi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnoszę o jej uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez przyznanie mi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie prawa materialnego, a to:

1.    art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zw. z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
4.    §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836).


Uzasadnienie

Zaskarżona decyzją organ odmówił przyznania mi wnioskowanych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na rzecz mojego syna - Dawida █████ na okres świadczeni owy 2011/2012.  W uzasadnieniu ww. decyzji organ podał, iż w przypadku mojej rodziny przekroczona została kwota dochodu rodziny stanowiąca kryterium przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. 725 zł. i wyniósł 810,29 zł

Z argumentacją powyższą nie można się zgodzić.

Przede wszystkim podkreślić należy, że w przedmiocie definicji dochodu ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się w art. 2 pkt  4 do przepisów o świadczeniach rodzinnych. Z treści art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika zaś, że dochód jest tu rozumiany jako dochód netto. Organ mój dochód za 2010 r. wyliczył na ██████zł. Suma ta wskazuje, że organ policzył mój dochód brutto nie zaś netto. Na mój dochód za 2010 r. składały się bowiem następujące elementy:
- ████ zł - alimenty wyegzekwowane;  
- ████ zł netto - (█████ zł brutto) - zarobki z firmy „██████
- ███ zł netto – (████ zł brutto) -  zasiłek ZUS

Powyższe wskazuje, iż roczny dochód mojej  rodziny za 2010 r. liczony godnie z art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jako dochód netto – powinien wynieść około ██████zł nie zaś ██████ zł.        
  
Definiując pojęcie dochodu rodziny, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się w art. 2 pkt  5 do znaczenia dochodu rodziny, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych. art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dochód rodziny to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W okolicznościach przedmiotowej sprawy badanym okresem jest rok 2010. W całości nieuprawnione jest zatem dodanie do dochodu mojej rodziny za 2010 r.  mojego dochodu uzyskanego w 2011 r., tj. █████ zł. Dochód ten będzie bowiem ewentualnie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszy alimentacyjnego na kolejny okres  2012/2013.
Z powyższego wynika, że organ orzekający w niniejszej sprawie winien ustalić dochód mojej rodziny rozumiany jako przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w roku 2010 (art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Jednakże § 12 ust. 1ww. rozporządzenia statuuje, iż w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń.
Regulacja ta jest mojej ocenie w sposób oczywisty sprzeczna z ustawową definicją dochodu rodziny, zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2008 roku - sygn. akt I OSK 1842/07 oraz wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 lutego 2010 r. – sygn. akt II SA/ŁD 1024/09 ). Należy raz jeszcze podkreślić, iż wprawdzie podstawą rozstrzygnięcia w tej sprawie jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jednakże w zakresie definicji dochodu i dochodu rodziny akt ten odsyła do definicji zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Konsekwentnie więc pojęcia, którymi posługuje się prawodawca w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prawodawca należy zawsze interpretować w zgodzie z podanymi w art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli zatem podstawą ustalenia prawa do świadczeń jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zaś dochodem rodziny jest dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, a jego wysokość decyduje o uprawnieniu do świadczeń, to – zgodnie z zasadą lege non distinguente nec nonstrum est distinguere - wszelkie zmiany w dochodzie, o których stanowi art. 2 pkt 17 i 18 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (utrata bądź uzyskanie dochodu) odnosić się mogą wyłącznie do roku poprzedzającego okres zasiłkowy.
W konsekwencji zaliczenie do dochodu mojej rodziny za rok 2010 kwot uzyskanych z wynagrodzenia za pracę po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń (dochód z tytułu uzyskania zatrudnienia za pierwszy pełny miesiąc tj. lipiec 2011 roku w wysokości netto █████  zł) pozostaje w sprzeczności z art. 2 pkt 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Stanowiący delegację ustawową do wydania powyższego rozporządzenia przepis art. 15 ust. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnia Ministra Polityki Społecznej jedynie do określenia sposobu ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, a nie do określania dodatkowych kryteriów dochodowych mających bezpośredni wpływ na wysokość dochodu rodziny w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sposób ustalenia dochodu nie może oznaczać wprowadzenia nowych zasad jego obliczania, wykraczających poza regulacje ustawowe.
Warto nadmienić, że rozporządzenia wydawane są na podstawie ustaw i w celu ich wykonania i reguła ta determinuje charakter rozporządzenia i ogranicza jego treść w tym sensie, że w drodze delegacji ustawowej do prawotwórstwa administracyjnego nie może zostać przekazane uprawnienie do modyfikacji przepisów rangi ustawowej, jak też upoważnienia ustawowe nie mogą delegować prawa do wkraczania w materię zastrzeżoną wyłącznie dla regulacji ustawowej. Powyższe rozważanie poparte są ukształtowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego (por. uzasadnienie wyroku TK z 5 listopada 2001 r., sygn. U 1/01 OTK 2001/8/247 oraz postanowienia SN z 8 sierpnia 2003 r. sygn. V CK 6/02 OSNC 2004/7-8/131). Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego panuje przekonanie, że rozporządzenie jako akt wykonawczy wobec ustawy zdeterminowany jest trzema warunkami: 1) wydania rozporządzenia na podstawie wyraźnego, to jest nie opartego tylko na domniemaniu ani na wykładni celowościowej, szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w upoważnieniu, 2) wydania rozporządzenia, co do przedmiotu i treści normowanych stosunków, w granicach udzielonego przez ustawodawcę upoważnienia do wydania tego aktu, w celu wykonania ustawy, 3) niesprzeczności treści rozporządzenia z normami Konstytucji RP, aktem ustawodawczym, na podstawie którego zostało wydane, a także z wszystkimi obowiązującymi aktami ustawodawczymi, które w sposób bezpośredni lub pośredni regulują materie będące przedmiotem rozporządzenia. Warunki te przełożone na normy prawne, oznaczają odpowiednio zakazy wydawania rozporządzeń: bez upoważnienia ustawowego, nie będących aktami wykonującymi ustawę, sprzecznych z konstytucją i obowiązującymi ustawami.
Należy także wskazać, iż za wyrażonym powyżej stanowiskiem przemawia wykładnia celowościowa i systemowa art. 2 pkt  5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia. Przyjęcie bowiem, iż do dochodu rodziny należy doliczać dochód uzyskany przez członka rodziny po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń oznaczałoby w istocie, że dochód ten  byłby brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dwukrotnie – raz będąc doliczanym zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia  jako dochód uzyskany, drugi raz zaś przy ustalaniu prawa do świadczeń alimentacyjnych na rok przypadający po roku, w którym dochód ten została uzyskany. Taka zaś interpretacja jest nie do pogodzenia z postulatem racjonalnego ustawowodawcy.     
Ponadto, nawet gdyby przyjąć, że regulacje ww. rozporządzenia dotyczące doliczania dochodu uzyskanego przez członka rodziny po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń do dochodu rodziny, są zgodne z prawem, uznać należy, że doliczenie dochodu uzyskanego przeze mnie w lipcu 2011 r. do dochodu rodziny zostało dokonane w sposób nieprawidłowy. Organ I instancji do dochodu mojej rodziny za rok 2010 r., dodał w całości dochód uzyskany przeze mnie w lipcu 2011 r., tj. ██████ zł , tak uzyskaną sumę podzielił przez ilość członków mojej rodziny, tj. przez 3 – i w ten sposób stwierdził, że dochód mojej rodziny od miesiąca sierpnia 2011 r. wynosi ████ zł, a zatem przekracza ustawowy próg kwalifikujący do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W ocenie odwołującej się, skoro, jak zostało wskazane wyżej, podstawą do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny rozumiany jako miesięczny przeciętny dochód członków rodziny uzyskany w skali roku kalendarzowego, to również w przypadku uzyskania dochodu , a wiec w sytuacjach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia, dochód ten należy liczyć w stosunku rocznym. Należy przy tym podkreślić, że dochód uzyskany to również dochód rodziny. Nie zachodzą wiec jakiekolwiek podstawy do odmiennego sposobu obliczania tych dochodów. Dochód uzyskany, tak jak dochód rodziny, należy liczyć jako przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym. Przepisy art. 9 ust. 4 ustawy oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia nie wykluczają powyższego sposobu określania dochodu uzyskanego (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 maja 2009 r., II SA/Lu 201/09 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009 r., II SA/Po 91/09 - orzeczenia dotyczą wprawdzie świadczeń rodzinnych, jednak przedstawiony w nich sposób określania dochodu uzyskanego jest analogiczny jak w sprawie niniejszej dotyczącej świadczenia z funduszu alimentacyjnego; por. także wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt. II SA/LU 582/10 wydany w sprawie o analogicznym do niniejszej stanie faktycznym).
Z powyższego wynika, iż  przyjmując, iż  § 12 ust. 1 rozporządzenia jest zgodny z prawem, do dochodu mojej rodziny za 2010 r., tj. ████ zł [ █████ zł (dochód netto za 2010) /12 miesięcy/3 osoby] powinna zostać dodana co najwyżej 1/12 dochodu uzyskanego przeze mnie w lipcu 2011 r., tj. około ███ zł. W wyniku takiej operacji dochód mojej rodziny nie przekroczyłby zaś 725 zł.

Ze wszystkich powyższych względów wnoszę jak an wstępie.     

7 komentarzy:

 1. Witam mam taką samą sytuacje, wczoraj dostałam pismo z odmową przyznania świadczeń alimentacyjnych. Czy udało się pani odwołać od tej decyzji? Jaka była odpowiedź funduszu?
  Bardzo proszę o szybką odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Mam podobną sytuację z tym, że mi odmówili świadczeni ponieważ z ich obliczeń wyszedł dochód nie będący faktycznym. Odwołałam się a dzięki temu pismu mogłam napisać od reki odwołanie. Jak na razie czekam na odpowiedź. Oni mają ludzi za kretynów. A uczciwy człowieka jest źle traktowany. Uchodźcą dadzą po 2000 tysiące a na polskie dziecko żałują 500 złotych. To przykre

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Zachęcam do wypełnienia ankiety o kryterium dochodowym.

  http://interankiety.pl/interankieta/d08f010630ec90e88134fd0ab8b116f3

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam . Potrzebuję pomocy przy napisaniu odwołania od decyzji mopsu. czy posiada Pani jakiś sprawdzony wzór? Dodam tylko że przekroczyłam dochód bo w grudniu otrzymałam premie uznaniową . Proszę o pomoc
  POzdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam mam ten Sam problem dowiedzialam sie od Pani z urzedu ze moj dochod przekracza o 50 parę zloty i będę miala odmowna decyzje... Czy gdy zlozyla Pani to odwolanie to udalo sie Pani jednak uzyskać od funduszu alimenty??

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń